Činnost spolku

Alkmeon z.s. usiluje o komplexní podporu rodin dětí s hendikepem a zvyšování odborných kompetencí odborníků především v pomáhajících profesích, a to zejména prostřednictvím následujících činností.

  1. Podporovat, vzdělávat, motivovat a provázet rodiny s hendikepovaným/i dítětem/dětmi, které jsou sociálně vyloučené nebo sociálním vyloučením ohrožené (děti hendikepované tělesně, duševně, kombinovaně) prostřednictvím poradenství a dalších odborných služeb (konzultace, právní či sociálně-právní poradenství, svépomocné skupiny, terapie, workshopy, besedy, přednášky apod.).
  2. Být nositelem a podporovat multidisciplinární spolupráci při řešení obtížné situace rodin dětí s hendikepem.
  3. Vytvářet, ověřovat a šířit nové či inovované metody sociální práce s rodinami s dítětem/dětmi viz bod 1.
  4. Poskytovat vzdělávání a vedení pracovníkům v pomáhajících profesích (sociální pracovníci, zdravotničtí pracovníci a učitelé) např. v oblasti supervize, koučinku, odborného metodického vedení, metodické podpoře při tvorbě nové služby či implementace metody do organizace.
  5. Vytvářet akreditované i neakreditované vzdělávací programy pro pracovníky v pomáhajících profesích a šířit je do krajů po celé ČR.
  6. Podporovat spolupráci jednotlivých resortů s důrazem na pomáhající a zdravotnické profese.
  7. Realizovat osvětové akce pro širokou laickou i odbornou veřejnost.
  8. Pořádat motivační a vzdělávací setkání s cílem redukovat riziko sociálně-patologických jevů a s cílem dalšího osobního rozvoje.
  9. Informovat veřejnost o dostupných službách v oblasti pomáhajících či zdravotnických profesí.
  10. Poskytovat poradenství v rámci fyzioterapie, ergoterapie a logopedie.

V rámci činnosti spolku byly realizovány na bázi dobrovolnické činnosti počítačové kurzy a terapie, vše pro rodiče dětí s hendikepem (celkem asi pro 100 rodičů). Dále spolek uspořádal v roce 2017 Mikulášskou oslavu pro cca 20 dětí a jejich rodiny. Děti měly šanci zúčastnit se spousty her přizpůsobených jejich zdravotnímu stavu, za jejichž absolvování obdržely na závěr zaslouženou odměnu. Dne 20. prosince 2017 uspořádal spolek seminář o problémech stomatologické péče o děti s dětskou mozkovou obrnou, které lektorovala MUDr. Erika Lenčová, Ph.D. ze zubní ordinace ECDENTIST s.r.o. Seminář byl určen rodičům dětí s dětskou mozkovou obrnou. Akce se zúčastnilo cca 8 dětí a min. 10 rodičů.

V roce 2019 spolek získal dotaci od Středočeského kraje na pilotní realizace projektu Domeček. Hlavními aktivitami projektu jsou motivační setkání rodičů dětí s hendikepem a jejich následná podpora formou psychologického poradenství, ergoterapeutického poradenství (přizpůsobení domácího prostředí potřebám dítěte a usnadnění péči o dítě), poradenství a kurzy v oblasti zdravé výživy, resp. specifik výživy u dětí s těžkými hendikepy. 


Spolek od října 2019 realizuje ESF OPZ projekt ve výzvě 76 a od ledna 2020 ve výzvě 95 zaměřený na tvorbu diagnostického nástroje mapujícího rodičovské kompetence rodičů dětí s těžkým hendikepem a pilotně ověřuje model podpory rodičů a možnosti doplnění si dílčích kompetencí, které rodičům usnadní péči, podpoří jejich rodičovskou roli a sníží riziko rozpadu rodiny.