Projekty

Naši činnost můžeme realizovat díky těmto projektům:

Probíhající projekty

Služba Domeček aneb neorestart v rodině

Název projektu: Program Domeček 

Donátor: Středočeský kraj, Městská část Praha 4, statutární město Mladá Boleslav,  MPSV

Doba realizace: 1. 1. – 31. 12. 2020

Popis projektu: 

Projektem, který je zaměřený na rodiny těžce hendikepovaných dětí, zvyšujeme kvalitu života dětí i celých rodin.  Mezi aktivity projektu patří psychologické a výchovné poradenství pro rodiče, doporučení vhodných úprav domácnosti usnadňující péči o dítě s hendikepem, zlepšení jeho samoobslužnosti (náš ergoterapeut navštíví domácnost, navrhne úpravy a proškolí rodinu v užívání pomůcek). Radíme rodičům, jak dítě s hendikepem vhodně stravovat a jak potraviny upravovat, a to jak v kurzu, tak v rámci individuální konzultace. Jako podpůrnou aktivitu máme program Fazolka, který zajišťuje odborný program pro dítě s hendikepem v době, kdy je současně rodič na programu. Tím maximalizujeme dopad aktivit projektu na celou rodinu. Dítě polohujeme, stimulujeme k rozvoji, motivujeme ho ke zlepšování pohybových a mentálních dovedností (didaktické hračky a speciální terapeutické pomůcky). Všechny aktivity realizují odborníci (psychologové, terapeuti, ergoterapeuti, projekt garantuje MUDr. Jarmila Zipserová). Celkem projekt podpoří cca 30 rodin ze Středočeského kraje a z Prahy 4.

Diagnostika a posílení rodičovských kompetencí rodičů dětí s hendikepem

Název projektu: Diagnostika a posílení rodičovských kompetencí rodičů dětí s hendikepem

Reg. číslo: CZ.03.2.X/0.0/0.0/17_076/0011245

Doba realizace: 1. 10. 2019 – 30. 9. 2021

Na projekt je poskytována finanční podpora EU.

Cílová skupina:
– Rodiče pečující o závislého člena rodiny – dítě s hendikepem, žijící trvale mimo hl.město Prahu.
– Osoby sociálně vyloučené a osoby sociálním vyloučením ohrožené.
– Poskytovatelé a zadavatelé sociálních služeb, služeb pro rodiny a děti a dalších služeb na podporu sociálního začleňování

Popis projektu: Projekt se zaměřuje na tvorbu diagnostického nástroje mapujícího rodičovské kompetence rodičů dětí s těžkým hendikepem a pilotně ověřuje model podpory rodičů a možnosti doplnění si dílčích kompetencí, které rodičům usnadní péči, podpoří jejich rodičovskou roli a sníží riziko rozpadu rodiny. Činnosti projektu zahrnují podporu rodičů skrze multidisciplinární týmy (sociální pracovník, psycholog, fyzioterapeut, ergoterapeut apod.) a další edukaci pečujících osob. Vznikne také metodika inovované metody vč. popisu procesu implementace celé služby i komunikační strategie; projekt je externě evaluován. Informace pro zájemce o účast v projektu: http://www.alkmeon.cz/podpora-rodicovskych-kompetenci/

Projekt je spolufinancován z OPZ a ESF.

Metoda diagnostiky a posílení rodičovských kompetencí rodičů dětí s hendikepem

Název projektu: Metoda diagnostiky a posílení rodičovských kompetencí rodičů dětí s hendikepem

Reg. číslo: CZ.03.2.X/0.0/0.0/18_095/0011240

Doba realizace: 1. 1. 2020–31. 12. 2021

Na projekt je poskytována finanční podpora EU.

Primární cílová skupina: rodiče pečující o závislého člena, o dítě s hendikepem trvale žijící v Praze

Popis projektu: Smyslem projektu je vytvořit a v rámci pilotáže (práci s rodinami dětí s hendikepem) otestovat inovativní metodu, která bude zaměřena na posilování rodičovských kompetencí. Současně bude realizována podpora rodičů formou edukace s využitím multidisciplinárních týmů. Žadatel bude realizovat kampaň na šíření informací o vytvořené metodě práce s rodiči dětí s hendikepem. Celý projekt bude evaluován.

Projekt je spolufinancován z OPZ a ESF.

Orientace pečujících ve službách a zajištění psychohygieny

Název projektu: Orientace pečujících ve službách a zajištění psychohygieny

Reg. číslo: CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_098/0015148

Doba realizace: 1. 4. 2020 – 31. 3. 2022

Na projekt je poskytována finanční podpora EU.

Cílová skupina: Neformální pečovatelé a dobrovolníci působící v oblasti sociálních služeb a sociální integrace pečující o závislého člena, v našem případě rodiče pečující o dítě s hendikepem zpravidla kombinovaným (např. centrální hypotonie; dětská mozková obrna; neuromotorická nezralost; traumatické poruchy, poúrazové stavy; mentální retardace aj.), jejichž trvalé bydliště je mimo hl.m. Praha.

Popis projektu: Projekt se zaměřuje na klíčové problémy, které rodiny pečující o dítě s hendikepem řeší. Jedny z nejčastějších problémů pečujících osob (dále jen PO) jsou fyzická a psychická náročnost péče, nedostatek času (na sebe i své okolí), zdravotní a psychické potíže PO dány absencí psychické a fyzické regenerace, problémy s mezilidskými (rodinnými) vztahy dané trvalou péčí, vyčerpaností, nejistotami a obavami z budoucího vývoje a finanční obtíže. Projekt se zaměřuje na nízkou orientaci rodičů dětí s hendikepem v návazných sociálních službách (nedostatek času), které mohou využít a které jim mohou usnadnit péči, zlepšit zdravotní stav opečovávané osoby potažmo jejich vlastní. Dojde ke zvýšení efektivity využívání služeb a snížení zátěže. Rodiče se potřebují v poměrně krátkém čase zorientovat ve svých vlastních potřebách a umět využívat dostupné služby, které jsou určeny právě pro ně.
Dále se projekt zaměřuje na problém s obtížně dosažitelnou psychohygienou. Obtížná dosažitelnost je dána především tím, že rodiče nemají možnost zajistit péči o dítě s hendikepem. To je významně přetěžuje, nemají možnost sdílet své příběhy, setkávat se s lidmi, kteří prochází obdobnými obtížemi, promluvit si o tom, co prožívají.
Tento projekt rodičům nabízí obojí díky podpoře psychoterapeuta/psychologa při programech zaměřených na edukaci, svépomocné skupiny/sdílení a psychoterapii, tak zajištění hlídání v době přítomnosti na programu.

Cílem projektu je zvýšení kvality života rodin dětí s hendikepem. Kvalita života v rámci projektu bude měřena metodou, která spočívá ve vymezení 5 životních cílů každého z rodičů. U každého z životních cílů rodič uvede i míru uspokojení dané osoby s tímto podnětem.
U rodičů zapojených do aktivit projektu očekáváme zvýšené vnímání vlastní důležitosti, zjištění, že nejsou sami, získali nové kontakty, zapojili se do komunity. V průběhu projektu bude probíhat case management, u nějž budeme zjišťovat vnímání spokojenosti s využívanými službami. Výsledkem je tedy zvýšená efektivita využívání dané služby a maximalizace přínosu pro rodiče.

Projekt je spolufinancován z OPZ a ESF.

Podpora psychohygieny pečujících osob (rodičů dětí s hendikepem)

Název projektu: Podpora psychohygieny pečujících osob (rodičů dětí s hendikepem)

Reg. číslo: CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_099/0015147

Doba realizace: 1. 4. 2020 – 31.3.2022

Na projekt je poskytována finanční podpora EU.

Cílová skupina: Neformální pečovatelé a dobrovolníci působící v oblasti sociálních služeb a sociální integrace pečující o závislého člena. V našem případě rodiče pečující o dítě s hendikepem zpravidla kombinovaným (např. centrální hypotonie; dětská mozková obrna; neuromotorická nezralost; traumatické poruchy, poúrazové stavy; mentální retardace aj.), jejichž trvalé bydliště je v hl.m. Praha.

Popis projektu: Projekt se zaměřuje na klíčové problémy, které rodiny pečující o dítě s hendikepem řeší.
Jedny z nejčastějších problémů pečujících osob (dále jen PO) jsou fyzická a psychická
náročnost péče, nedostatek času (na sebe i své okolí), zdravotní a psychické potíže PO dány
absencí psychické a fyzické regenerace, problémy s mezilidskými (rodinnými) vztahy dané
trvalou péčí, vyčerpaností, nejistotami a obavami z budoucího vývoje a finanční obtíže.
Projekt se zaměřuje na nízkou orientaci rodičů dětí s hendikepem v návazných sociálních
službách (nedostatek času), které mohou využít a které jim mohou usnadnit péči, zlepšit
zdravotní stav opečovávané osoby potažmo jejich vlastní. Dojde ke zvýšení efektivity
využívání služeb a snížení zátěže. Rodiče se potřebují v poměrně krátkém čase zorientovat
ve svých vlastních potřebách a umět využívat dostupné služby, které jsou určeny právě pro
ně.
Dále se projekt zaměřuje na problém s obtížně dosažitelnou psychohygienou. Obtížná
dosažitelnost je dána především tím, že rodiče nemají možnost zajistit péči o dítě s
hendikepem. To je významně přetěžuje, nemají možnost sdílet své příběhy, setkávat se s
lidmi, kteří prochází obdobnými obtížemi, promluvit si o tom, co prožívají.
Tento projekt rodičům nabízí obojí díky podpoře psychoterapeuta/psychologa při
programech zaměřených na edukaci, svépomocné skupiny/sdílení a psychoterapii, tak
zajištění hlídání v době přítomnosti na programu.

Cílem projektu je zvýšení kvality života rodin dětí s hendikepem. Kvalita života v rámci
projektu bude měřena metodou, která spočívá ve vymezení 5 životních cílů každého z
rodičů. U každého z životních cílů rodič uvede i míru uspokojení dané osoby s tímto
podnětem.
U rodičů zapojených do aktivit projektu očekáváme zvýšené vnímání vlastní důležitosti,
zjištění, že nejsou sami, získali nové kontakty, zapojili se do komunity. V průběhu projektu
bude probíhat case management, u nějž budeme zjišťovat vnímání spokojenosti s
využívanými službami. Výsledkem je tedy zvýšená efektivita využívání dané služby a
maximalizace přínosu pro rodiče.

Projekt je spolufinancován z OPZ a ESF.

Standardizace, profesionalizace a hodnocení efektivity sociální práce pro
soc. pracovníky při podpoře rodin s dětmi s hendikepem

Název projektu: Standardizace, profesionalizace a hodnocení efektivity sociální práce pro soc. pracovníky při podpoře rodin s dětmi s hendikepem

Reg. číslo: CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_099/0015146

Doba realizace: 1. 9. 2020 – 31. 8. 2022

Na projekt je poskytována finanční podpora EU.

Cílovou skupinou jsou dva sociální pracovníci, jež budou v rámci projektu čerpat podporu
formou výcviků v Otevřeném dialogu, Kids’ skills a metodickou podporu při tvorbě metodiky
sociální práce a při její pilotáži od Specialisty na sociální práci.
Sociální pracovníci pracují se sekundární cílovou skupinou, konkrétně rodinami s dětmi s
hendikepem. Sociální prací je v případě tohoto projektu především schopnost vidět člověka
v šíři jeho potřeb a poskytování koordinované pomoci na principech case managementu,
včetně edukace rodičů.

Popis projektu:
Slabou stránkou sociálních pracovníků je často neznalost principů moderních metod práce s
člověkem, vyplývajících z postmoderních terapeutických směrů, které mohou účinně
korespondovat se sociální prací. Myšleny jsou zejména metody otevřeného dialogu, kids
skills nebo SF terapie (přístupy zaměřené na řešení). Příčinou nedostatečného využití
potenciálu sociální práce je současná potřeba standardizace sociální práce s využitím nových
znalostí, dovedností a kompetencí jak metod otevřeného dialogu, tak kids skills či obecně
přístupů zaměřených na řešení, tak nastavení procesů měření efektivity sociální práce.
Klíčem pro zvýšení kvality soc.práce s dopadem na klienta bude standardizace soc.práce s
prvky otevřeného dialogu a přístupů zaměřených na řešení a dále na zavedení nástrojů pro
měření efektivity soc.práce.

Cílem projektu je vytvoření a pilotní testování metodiky sociální práce, jež zajistí
standardizaci a profesionalizaci sociální práce s využitím prvků otevřeného dialogu a
přístupů zaměřených na řešení. Součástí metodiky budou popsané a v praxi ověřené
nástroje pro zjišťování efektivity sociální práce sociálních pracovníků, kteří pracují se
sekundární cílovou skupinou – rodinami s dětmi s hendikepem. Výstupem projektu bude
metodika sociální práce. Metodika sociální práce bude pilotována v rámci aktivit projektu, tj.
sociální pracovníci podle postupů popsaných v metodice budou pracovat s rodinami dětí s
hendikepem. Současně budou zjišťovat efektivitu poskytované sociální práce.

Projekt je spolufinancován z OPZ a ESF.

Ukončené projekty

Služba Domeček aneb neorestart v rodině

Název projektu: Služba Domeček aneb neorestart v rodině

Donátor: Středočeský kraj, Městská část Praha 4

Doba realizace: 1. 6.–31. 12. 2019

Popis projektu: 

Projektem, který je zaměřený na rodiny těžce hendikepovaných dětí, zvyšujeme kvalitu života dětí i celých rodin.  Mezi aktivity projektu patří psychologické a výchovné poradenství pro rodiče, doporučení vhodných úprav domácnosti usnadňující péči o dítě s hendikepem, zlepšení jeho samoobslužnosti (náš ergoterapeut navštíví domácnost, navrhne úpravy a proškolí rodinu v užívání pomůcek). Radíme rodičům, jak dítě s hendikepem vhodně stravovat a jak potraviny upravovat, a to jak v kurzu, tak v rámci individuální konzultace. Jako podpůrnou aktivitu máme program Fazolka, který zajišťuje odborný program pro dítě s hendikepem v době, kdy je současně rodič na programu. Tím maximalizujeme dopad aktivit projektu na celou rodinu. Dítě polohujeme, stimulujeme k rozvoji, motivujeme ho ke zlepšování pohybových a mentálních dovedností (didaktické hračky a speciální terapeutické pomůcky). Všechny aktivity realizují odborníci (psychologové, terapeuti, ergoterapeuti, projekt garantuje MUDr. Jarmila Zipserová). Celkem projekt podpoří cca 35 rodin ze Středočeského kraje.

Celkem projekt podpoří až 20 rodin ze Středočeského kraje a Městské části Praha 4.

Podpory všech donátorů si velmi vážíme. Děkujeme.

Podporují nás