Naši činnost můžeme realizovat díky těmto projektům:

Služba Domeček aneb neorestart v rodině

Název projektu: Služba Domeček aneb neorestart v rodině

Donátor: Středočeský kraj

Doba realizace: 1. 6.–31. 12. 2019

Popis projektu: 

Projektem, který je zaměřený na rodiny těžce hendikepovaných dětí, zvyšujeme kvalitu života dětí i celých rodin.  Mezi aktivity projektu patří psychologické a výchovné poradenství pro rodiče, doporučení vhodných úprav domácnosti usnadňující péči o dítě s hendikepem, zlepšení jeho samoobslužnosti (náš ergoterapeut navštíví domácnost, navrhne úpravy a proškolí rodinu v užívání pomůcek). Radíme rodičům, jak dítě s hendikepem vhodně stravovat a jak potraviny upravovat, a to jak v kurzu, tak v rámci individuální konzultace. Jako podpůrnou aktivitu máme program Fazolka, který zajišťuje odborný program pro dítě s hendikepem v době, kdy je současně rodič na programu. Tím maximalizujeme dopad aktivit projektu na celou rodinu. Dítě polohujeme, stimulujeme k rozvoji, motivujeme ho ke zlepšování pohybových a mentálních dovedností (didaktické hračky a speciální terapeutické pomůcky). Všechny aktivity realizují odborníci (psychologové, terapeuti, ergoterapeuti, projekt garantuje MUDr. Jarmila Zipserová). Celkem projekt podpoří cca 35 rodin ze Středočeského kraje.

Diagnostika a posílení rodičovských kompetencí rodičů dětí s hendikepem

Název projektu: Diagnostika a posílení rodičovských kompetencí rodičů dětí s hendikepem

Reg. číslo: CZ.03.2.X/0.0/0.0/17_076/0011245

Doba realizace: 1. 10. 2019–30. 9. 2021

Primární cílová skupina: rodiče pečující o závislého člena, o dítě s hendikepem žijících trvale žijící mimo hlavní město Praha

Popis projektu: Projekt se zaměřuje na vytvoření a pilotní ověření inovativní metody s cílem identifikovat, zhodnotit a rozvinout/posílit rodičovské kompetence rodičů dětí s hendikepem. Prostřednictvím MD spolupráce a edukace rodičů dojde ke stabilizaci rodiny a setrvání dětí s hendikepem v rodině. Vznikne Metodika inovativní metody, která bude obsahovat proces implementace služby. Dále bude v rámci projektu realizována a popsána komunikační strategie. Efekt metody bude doložen rigorózně pojatou evaluací, jejíž výsledky budou shrnuty v závěrečné evaluační zprávě.

Metoda diagnostiky a posílení rodičovských kompetencí rodičů dětí s hendikepem

Název projektu: Metoda diagnostiky a posílení rodičovských kompetencí rodičů dětí s hendikepem

Reg. číslo: CZ.03.2.X/0.0/0.0/18_095/0011240

Doba realizace: 1. 1. 2020–31. 12. 2021

Primární cílová skupina: rodiče pečující o závislého člena, o dítě s hendikepem žijících trvale žijící v Praze

Popis projektu: Smyslem projektu je vytvořit a v rámci pilotáže (práci s rodinami dětí s hendikepem) otestovat inovativní metodu, která bude zaměřena na posilování rodičovských kompetencí. Současně bude realizována podpora rodičů formou edukace s využitím multidisciplinárních týmů. Žadatel bude realizovat kampaň na šíření informací o vytvořené metodě práce s rodiči dětí s hendikepem. Celý projekt bude evaluován.

PODPORA LÉČBY NEUROMUSKULÁRNÍCH DEFICITŮ A EDUKACE RODIČŮ K DOMÁCÍMU CVIČENÍ PRO DĚTI S POŠKOZENÍM MOZKU

Záměrem projektu „PODPORA LÉČBY NEUROMUSKULÁRNÍCH DEFICITŮ A EDUKACE RODIČŮ K DOMÁCÍMU CVIČENÍ PRO DĚTI S POŠKOZENÍM MOZKU“ je finanční spolupodílení se hlavního města Prahy na poskytování intenzivní a dlouhodobé rehabilitace dětem a mladistvým žijícím na území HMP, kteří trpí dětskou mozkovou obrnou, či jiným postižením mozku.

Cílem projektu je zvýšení dostupnosti této specializované péče obyvatelům Prahy v období, kdy zdravotní pojišťovny tuto péči nehradí, vytvoření a poskytnutí edukativních materiálů pro rodiče k domácímu cvičení.

Podpory všech donátorů si velmi vážíme. Děkujeme.