Slovníček pojmů

DMO

Dětská mozková obrna je jednou z nejčastějších příčin poruch hybnosti v dětském věku. Toto onemocnění je těžké nějak definovat, protože se u různých pacientů může projevovat odlišně. Jde o onemocnění, které vzniká poškozením mozku v raném období. Může to být ještě před porodem, v průběhu, ale i po porodu. Projevuje se hlavně poruchami hybnosti. Velmi často se k tomu onemocnění ovšem mohou přidružovat další potíže jako například epilepsie, poruchy citlivosti nebo různá zraková postižení. U těchto dětí také častokrát bývá problém s chováním, komunikací a až u 40% bývají potíže s učením. Výskyt dětské mozkové obrny je relativně vysoký, udávají se dva až tři postižení na tisíc porodů

Kosmík

Terapie Kosmík je určena dospělým i dětským pacientům s DMO, vývojovou retardací, revmatoidní artritidou, vestibulárními či smyslovými integračními poruchami, pacientům po cévní mozkové příhodě, nádorech mozku, traumatech hlavy, úrazech páteře, ortopedických diagnózách, zlomeninách – časná fáze rehabilitace, spina bifida či s jinými onemocněními, která vznikají na úrovni centrální nervové soustavy.
Intenzita a dlouhodobost terapie, v kombinaci s integrací primitivních reflexů, umožňuje pacientům dosahovat výrazných pokroků. Terapie vede k vytvoření nového pohybového vzorce – nové paměťové stopy.

CI terapie

CI terapie je určena pro pacienty s postižením pouze jedné končetiny nebo jedné strany těla. Je známa také pod názvem CIMT či „nuceně navozená terapie“.
Je vhodná například pro pacienty s monoparetickou či hemiparetickou formou DMO, po cévní mozkové příhodě, po kraniotraumatech nebo s roztroušenou sklerózou.
Podstatou CI terapie k léčbě horní končetiny je znehybnění zdravé končetiny pomocí ortézy a tím „vynucení“ aktivity končetiny postižené. Pacient pak touto paretickou končetinou musí během terapie provádět zadané úkoly za určený časový úsek a plnit úkoly, které dostává k vypracování na doma.
Výsledkem CI terapie je pak zlepšení rozsahu pohybu a zvýšení svalové síly handicapované končetiny a především její častější používání.
CI terapie je světovým trendem v oblasti léčby pacientů a je velmi sofistikovaným léčebným programem – jeho výsledky jsou podložené četnými vědeckými studiemi. Koncept vymyslel tým Dr. Edwarda Tauba, Ph.D., na univerzitě v Alabamě v USA.

Lokomat

Lokomat je robotický přístroj k nácviku správného stereotypu chůze. Je určen pacientům jak s trvalým, takdočasným postižením dolních končetin. Stimuluje nejen motorický, ale také senzorický systém pacienta, což je klíčovou součástí rehabilitace u neurologických pacientů.
Individuální nastavení zátěže – závěsný systém umožňuje dávkovat intenzitu tréninku v souladu s rehabilitačními cíli. Virtuální realita ukazuje pacientům výsledek jejich pohybu – snáze tak vidí smysl terapie a motivuje je.
Vlastníme obě velikosti ortéz, rehabilitace jsou tak dostupné dětem i dospělým.

SI terapie

Tato léčebná metoda se objevila v Maďarsku v polovině 80. let. Během téměř 30-ti let jeho domácí popularita je i mezinárodně významná. Tato jedinečná / specifická / terapeutická forma je nyní k dispozici již v každém větším městě, používá se v dětské psychologické péči, ve výchovných poradenstvých, i v rehabilitačních institucích. Tajemstvím jeho úspěchu je holistický přístup, protože se zaměřuje na podporu osobnosti celého člověka. Přes aktivní hravé a pohybové aktivity dozrávají neurofyzické a psychosociální funkce, které nefungují správně kvůli organickým a psychologickým poruchám.

Snoezelen

Multisenzorická místnost vybavená podle konceptu Snoezelen je prostředím, které obsahuje množství podnětů působících na všechny lidské smysly, a v němž se její návštěvníci cítí bezpečně. Může mít na pacienta relaxační, ale i stimulační účinek